Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Σέ εξ αλόγου ποίμνης, μετήγαγεν εις λογικήν...Τή ΙΒ’ τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών καί θαυματουργού Σπυρίδωνος.Εξαποστειλάριον

Σέ εξ αλόγου ποίμνης, μετήγαγεν εις λογικήν, τό Πνεύμα πνευματοφόρε, ως τόν Μωσέα καί Δαυϊδ, ών εμιμήσω τό πράον, Σπυρίδων φώς οικουμένης.

Μηναίο μηνός Δεκεμβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: