Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Καί καθαιρέτας τής πλάνης..

Τή ΚΘ' τού αυτού μηνός, Μνήμη τών Αγίων ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων καί πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καί Παύλου.Εξαποστειλάριον

Γυναίκες ακουτίσθητε Τών Αποστόλων άπαντες, τήν κορυφήν υμνήσωμεν, Πέτρον καί Παύλον τούς θείους, τής οικουμένης φωστήρας, τούς κήρυκας τής πίστεως, τάς θεολόγους σάλπιγγας, δογμάτων τούς εκφάντορας, τής Εκκλησίας τούς στύλους, καί καθαιρέτας τής πλάνης।


Μηναίο μηνός Ιουνίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: