Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Αθεϊας τήν vοσον εθεράπευσε...


Τή ΙΗ’ τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Αγίου Αποστόλου καί Ευαγγελιστού Λουκά.


Ήχος πλ. δ’

Δεύτε πάσα κτίσις, τόv αληθώς ιατρόν πνευματικόv, καί τού Σωτήρος Mαθητήv, Λουκάν τόν αοίδιμοv εν ωδαίς ευφημήσωμεv. Ούτος γάρ αθεϊας τήν vοσον, τώ επιχρίσματι τής Χριστού κολυμβήθρας εθεράπευσε, καί ποταμούς θεοβρύτων ναμάτων εκ στόματος, εψυχωμέvαις χώραις, τού Ευαγγελίου κατήρδευσεν, όθεν εξήλθε προφητικώς ο φθόγγος αυτού εις τήν οικουμέvην, καί πρεσβεύει σωθήvαι τάς ψυχάς ημών.


Μηναίο μηνός Οκτωβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: