Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Ως αστραπαί γάρ εκλάμποντες, τώ κόσμω εφάνατε..Συναξάριον
Τή Λ' τού αυτού μηνός, η Σύναξις τών Αγίων ενδόξων καί πανευφήιμων Aποστολων τών ΙΒ', καί δήλωσις όπως καί πού έκαστος αυτών εκήρυξε καί ετελειώθη.

Στίχοι
·          Τιμώ θεόπτας δώδεκα Χριστού φίλους,
·          Ήρωας άνδρας καί θεούς τολμώ λέγειν.
·          Δώδεκα ευκλεέας τριακοστή αγείρει μύστας.


Ως αυτόπται καί μάρτυρες, τής τού Λόγου σαρκώσεως, Μαθηταί πανόλβιοι μακαρίζεσθε, ως αστραπαί γάρ εκλάμποντες, τώ κόσμω εφάνατε, καί ως όρη νοητά, γλυκασμόν εσταλάξατε, ως αέναοι, ποταμοί Παραδείσου μερισθέντες, τών εθνών τάς Εκκλησίας, θείοις ποτίζετε νάμασιν.

Μηναίο μηνός Ιουνίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: